Εφαρμογή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θέρμανσης-Ψύξης σε νοσοκομείο

Εγκατάσταση ΣΗΘ σε container για την ηλεκτροδότητση, θέρμανσης και ψύξη του μαιευτηρίου. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: η πρώτη εφαρμογή ΣΗΘ στην Ελλάδα όπου έγινε συγχρονισμός κινητήρα φυσικού αερίου και Η/Ζ DIESEL.

ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ-ΨΥΞΗΣ ΣΤΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ “ΜΗΤΕΡΑ”
ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ: ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΗΤΕΡΑ
ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ: 2008
ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: GE WAUKESHA, VGF L36GLD 525KW
ΤΥΠΟΣ ΨΥΚΤΗ: LS MTRON 180RT
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. 100% ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΟ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΥΠΟΓΕΙΟ -3
ΙΣΧΥΣ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 525KW, ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΣ: 890KW, ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 180RT