Κτηριακή Εφαρμογή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας-Ψύξης, Εγκαταστάσεις Μαϊλης

Η βιομηχανία ΜΑΪΛΛΗΣ με καύση φυσικού αερίου υποκαθιστά τον ηλεκτρισμό που δαπανάται για την μορφοποίηση του πλαστικού, ενώ με την θερμότητα των χιτωνίων των κινητήρων παράγεται ψυχρό νερό για την ψύξη των τελικών προϊόντων με τον ατμό που παράγεται από τα καυσαέρια λειτορυγεί η μονάδα PICKLING του ελασματουργείου.

Continue reading